Privacy statement website Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

De Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Vragen of opmerkingen, neem dan contact op via kerkenraad@cgkpekela.nl

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door kerkleden verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van bezoek aan onze website.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.
Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Persoonsgegevens

In ieder geval worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen;
● naam en voornamen c.q. voorletters;
● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
● geboortedatum;
● telefoon en email;
● wijk.
Daarnaast diverse kerkelijke gegevens als datum doop, datum belijdenis, datum huwelijk, datum overkomst, datum vertrek.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in de:
Ledenadministratie
Financiële administratie

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam (…….@cgkpekela.nl). Op het beveiligde gedeelte van www.cgkpekela.nl worden mailadressen opgeslagen.

Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden bewaard zolang iemand lid is van onze gemeente. Daarnaast wordt een historie bestand aangehouden.

Uitwisseling van gegevens

Wij verstrekken persoonsgegevens niet, buiten ons kerkverband, aan derden, tenzij daar expliciete toestemming voor gegeven is of er andere wettelijke eisen en richtlijnen gelden.

Recht op inzage

Ieder lid heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien. Bij de kerkenraad kan opgevraagd worden welke persoonsgegevens er opgeslagen zijn en waar deze voor gebruikt worden.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Leden hebben het recht hun persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Gebruikmaken van dit recht kan door een schriftelijk verzoek te richten aan de kerkenraad en aan te geven welke persoonsgegevens van gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens

Degenen waarvan gegevens bewaard worden heeft het recht om verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die hij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Publicatie kerkblad

In publicaties namens de kerkenraad van CGk Pekela worden namen alleen vermeld wanneer daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Uitzending kerkdiensten

Bij opnames van kerkdiensten die later uitgezonden worden vermelden we hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Cookies

Om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van CGk Pekela gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor gebruiksgemak voor de bezoeker. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nieuwe Pekela, 22 juni 2018